Wat is de wet sanering natuurlijke personen?

Om een goed beeld te krijgen wat de wet sanering natuurlijke personen precies is, is het belangrijk dat we de termen van deze ‘wet sanering natuurlijke personen’ afzonderlijk goed in kaart brengen. De term ‘wet’ in wet sanering natuurlijke personen duidt er op dat we te maken hebben met een juridische term. Dit betekent dat de wet sanering natuurlijke personen in een rechtbank tot leven kan komen. Je kunt je als natuurlijke persoon dus beroepen in juridische zin op de wet sanering natuurlijke personen. Maar wat is een natuurlijke persoon precies? Het lijkt misschien een rare term, maar het is bedoeld om onderscheid te maken tussen de natuurlijke persoon enerzijds en een rechtspersoon anderzijds. Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een BV. Als een BV failliet wordt verklaard, dan vallen de schulden als het ware weg. Dit is omdat de BV op het moment van het faillissement niet meer bestaat. Er is dus geen ‘persoon’ meer bij wie de schuldeisers verhaal kunnen halen. Een natuurlijke persoon is in principe gewoon iemand zoals jij. Iemand die zelf persoonlijk schulden heeft. Deze schulden verdwijnen ook niet op het moment dat de persoon komt te overlijden. Hoewel de persoon dus wegvalt, blijven de schulden bestaan. Het is mede vanwege dit idee dat de wet sanering natuurlijke personen in het leven is geroepen. Vaak komen mensen buiten hun schuld om in het bezit van schulden die ze niet kunnen af betalen. Via de wet sanering natuurlijke personen kunnen ze via de rechtbank proberen om de schulden kwijt te laten schelden. Een manier waarop mensen in het bezit komen van schulden is via een erfenis. De persoon die de schulden heeft komt te overlijden. Zoals gezegd is hiermee niet gezegd dat de schulden wegvallen. Deze worden overgedragen op bijvoorbeeld familieleden via een erfenis. Op dat moment komt iemand dus onverwacht met schulden te zitten en op dat moment is het verstandig om gebruik te maken van de wet sanering natuurlijke personen. Dit maar één van de vele redenen waarom iemand buiten zijn of haar schuld om met schulden opgezadeld kan raken. Het is dus mooi dat voor deze mensen de mogelijkheid bestaat om via de wet sanering natuurlijke personen een schone lei te krijgen. De laatste term in wet sanering natuurlijke personen is de term ‘sanering’. Dit betekent zoveel als kwijtschelden en als we de term dus nu in zijn geheel vertalen dan betekent wet sanering natuurlijke personen dat je als persoon gebruik kunt maken van een wet die de schulden kwijtscheld indien je inderdaad schulden buiten je schuld om hebt gemaakt of verkregen.

Wanneer kun je met de wet sanering natuurlijke personen een schone lei toegewezen krijgen?

Een schone lei wil zeggen dat de schulden als het ware officieel worden kwijtgescholden en dus echt op dat moment niet meer bestaan en dus ook niet kunnen worden overgedragen op een andere persoon. je kunt vanaf dat moment dus beginnen met een schone (schuldvrije) lei. Dit bereik je op de volgende manier. De regeling van de wet sanering natuurlijke personen duurt ongeveer 3 jaar. In deze drie jaar heeft de natuurlijke persoon op wie de wet sanering natuurlijke personen van toepassing is zich te houden aan de verplichtingen die zijn voortgevloeid uit te de regeling. In deze drie jaar hoeft de natuurlijke persoon niets terug te betalen. In deze drie jaar zijn de schulden echter nog altijd aanwezig. Na deze drie jaar bepaalt een rechter of de natuurlijke persoon zich heeft gehouden aan de bovengenoemde verplichtingen. Indien dit het geval is zullen de schulden op basis van de wet sanering natuurlijke personen worden kwijtgescholden en krijgt de natuurlijke persoon een schone lei toegewezen. Om te beoordelen of de natuurlijke persoon zich daadwerkelijk aan de verplichtingen heeft gehouden zal de natuurlijke persoon de juiste bewijsstukken mee moeten nemen naar de rechtszaal. Voor de wet sanering natuurlijke personen zal de rechter kijken naar de volgende zaken:

  • De persoon kan zijn schulden niet (langer) betalen
  • De schulden die de persoon heeft ontvangen zijn te goeder trouw (buiten zijn schuld om) in zijn/haar bezit gekomen
  • De persoon verklaart dat hij/zij de verplichtingen zal nakomen en eventueel alles in het werk zal stellen om geld te sparen om de schuld (gedeeltelijk) af te betalen. Hiervoor kan eventueel ene betalingscoach toegewezen worden.

Op basis van deze gegevens kan de schone lei worden toegekend of juist niet. Het is dus nooit zeker of wet van toepassing is en of de schulden worden kwijtgescholden. Ook is het vaak lastig om te beoordelen in hoeverre de schulden daadwerkelijk te goeder trouw zijn verkregen. Wat dient er bijvoorbeeld beslist te worden wanneer iemand gok verslaafd is? De verslaving is iets wat wellicht buiten zijn of haar schuld om bezit heeft genomen van de persoon.

Voor meer informatie kun je terecht op de website wsnp-zaken.nl

Het is soms lastig om te beoordelen voor je zelf of je gebruik kunt maken van de wet sanering natuurlijke personen en of het überhaupt op de situatie van toepassing is. Om je te helpen een weg te vinden in deze juridische jungle en om te kijken of je gebruik zou kunnen maken van deze wet, kun je terecht op de bovenstaande website. Hier vind je alle informatie in begrijpelijk Nederlands terug. Hier kun je dus ook relatief eenvoudig bekijken wat je moet doen als je gebruik wil maken van deze wet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn